Logo Gmina Krasnopol

Informacje

Urząd Gminy Krasnopol informuje, iż odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2016 roku zajmować się będzie firma PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny.

Od stycznia obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów. Przypominamy, iż od stycznia obowiązują nowe zasady segregacji śmieci z podziałem na 5 frakcji : papier, szkło, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe. Worki do selekcji będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie raz w miesiącu.

Do pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów (PDF)
Oznaczenie worków na odpady (PDF)Szanowni Mieszkańcy !

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  z dniach 21.04.2015 – 21.05.2015 r. w Gminie Krasnopol w celu sprawdzenia realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono, iż gmina nie realizuje obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na : papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyżej wymienione frakcje odpadów na terenie naszej Gminy są zbierane jako odpady suche w jednym pojemniku.

Zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym wydanym przez WIOŚ Gmina Krasnopol przypomina, iż od stycznia 2016 roku musi wypełnić obowiązek prawidłowej segregacji. Zwracamy się do mieszkańców gminy z gorącą prośbą o selekcję odpadów suchych w następujący sposób (w oddzielnych workach lub pojemnikach) :

  1. Szkło – szklane butelki, słoiki, butelki po alkoholu itp.
  2. Papier i tektura – suche gazety, książki, worki papierowe itp.
  3. Metal – puszki po konserwach, napojach, kapsle, nakrętki metalowe itp.
  4. tworzywo sztuczne – plastik, butelki po kosmetykach, chemii, butelki PET itp.
  5. opakowania wielomateriałowe – opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów np. kartony po płynnej żywności (mleko, soki) , torebki z laminatu (np. opakowania po przyprawach, budyniach, galaretkach), opakowania pasty do zębów itp.

Dziękujemy za pomoc w realizacji zadania gminy w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Nadmieniam, iż prawidłowa segregacja jest obowiązkiem każdego mieszkańca gminy.

 


 

Wójt Gminy Krasnopol informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy Gmina Krasnopol otrzyma dotację na ten cel z WFOŚiGW w Białymstoku. Kwota może wynieść  do 100 % kosztów. Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, lub tylko transport i unieszkodliwienie zdemontowanych odpadów z posesji, nie obejmuje kosztów związanych z zakupem nowego pokrycia dachowego. Zakres dofinansowania zależna będzie od regulaminu określonego przez WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu powinny w nieprzekraczalnym terminie  od dnia 01 września do 30 września 2015 r.  złożyć odpowiedni wniosek dostępny w Urzędzie Gminy Krasnopol lub na stronie internetowej www.krasnopol.pl

Do pobrania: Formularz wniosku

 


Wykaz podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnopol :
1. PGK Sejny Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny (tel. 87 516 21 86)
2. PHU “MIWEX” Rafał Wyrzykowski, Żłobin 1, 16-503 Krasnopol (tel. 607 045 328)
3. Transport Ciężarowy “EKO” Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo (tel. 87 568 30 16)
4. PTUH Maciej Staniewicz, Dziemianówka 9, 16-506 Giby (tel. 600 899 588)
5. Augustynowicz Paweł - Usługi Asenizacyjne, Nowa Wieś 40 B, 16-402 Suwałki, tel. 513 137 443.

 


Informacja o opłatach

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje nowa stawka za odpady segregowane w kwocie 8 zł od osoby. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Zmiana podyktowana jest wysokimi kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Odpady niesegregowane pozostają bez zmian 16 zł od osoby.

 

Opłatę, którą zobowiązani są dokonać mieszkańcy wyliczają sami, na podstawie złożonej do Urzędu Gminy Krasnopol deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami mieszkańcy zobowiązani są uiszczać  raz na kwartał u sołtysów :
- I kwartał do 15 marca,
- II kwartał do 15 czerwca;
- III kwartał do 15 września;
- IV kwartał do 15 grudnia;
bądź na konto bankowe Gminy Krasnopol : 24 9359 0002 0003 1440 2011 0003
(Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyboru ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 


 

 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można odebrać w Urzędzie Gminy Krasnopol pokój nr 12  oraz  do pobrania poniżej.

 

Formularz deklaracji od 2016 r. (DOCX)

Przypominamy, że deklaracja dotyczy osób, które rzeczywiście  zamieszkują nieruchomości na terenie Gminy oraz osób przebywających sezonowo (okres letni).

Osoba do kontaktu w sprawach  gospodarki odpadami

Ewa Matusiewicz  tel. (87) 516 16 08


 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POZIOMACH RECYKLINGU W 2014 ROKU:

Informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2014r

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. [%]

2,55  %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]

20,69 %

Zgodnie z art. 9 z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina, która nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

 


 

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasnopol zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.,

         ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

        (ul. Buczka 150 A, 16-400 Suwałki)

 


 

INFORMACJE O PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

       Lokalizacja: Marynowo 35, Sejny

       Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

W punkcie można oddać bezpłatnie : papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odzież, tekstylia, farby, tusze, kleje, lekarstwa, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, meble wielkogabarytowe, gruz budowalny.

 


 

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM POCHODZĄCYM Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

PSZOK – Marynowo 35, Sejny

-  zużyty sprzęt RTV AGD można oddać w sklepie przy zakupie nowego

- kwartalnie odbiór odbywa się bezpośrednio z nieruchomości przez firmę z którą gmina ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych


 

 

Gmina Krasnopol informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.