Logo Gmina Krasnopol

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu, oświadczenie w sprawie dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy Krasnopol zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.krasnopol.pl

Utworzenie strony krasnopol.pl: 2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji (publikacji): w stosunku do daty ostatniej deklaracji (25.03.2021 r.) nie przeprowadzono dużej aktualizacji. Treści są publikowane na bieżąco w istniejącej strukturze strony.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu  2022-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, w oparciu o listę kontrolną do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępną na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo. Dodatkowo skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - https://validator.utilitia.pl/ z którego wynika, że strona internetowa www.krasnopol.pl spełnia 7,7/10 wybranych kryteriów dostępności i zawiera błędy css-a

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i dodatkowe

 1. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Zastępca Wójta Gminy – Tadeusz Korsakowski,
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminy w Krasnopolu: Zastępca Wójta Gminy – Tadeusz Korsakowski,
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 87-516-41-68
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: tadeusz.korsakowski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl,
 5. Strona aktualizowana na bieżąco.
 6. Gmina zapewnia dostępność i użyteczność stron internetowych na poziomie WCAG 2.1. w sposób dostateczny
 7. W menu " https://www.krasnopol.pl/art,9,kontakt.html" zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 8. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 9. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 10. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 11. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 12. Dołożymy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tadeusz Korsakowski, adres poczty elektronicznej tadeusz.korsakowski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 87-516-41-68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Tadeusz Korsakowski, adres poczty elektronicznej tadeusz.korsakowski@ug.krasnopol.wrotapodlasia.plTelefon (+48) 87 516 41 68

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Krasnopol

Adres organu odwoławczego: Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

Adres e-mail organu odwoławczego: wojt.gminy@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 516-40-22

 

 

 


25.03.2021 r.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Krasnopol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.krasnopol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do stron bip.krasnopol.pl i www.krasnopol.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.krasnopol.pl spełnia wymagania w 88,27% oraz strona www.krasnopol.pl w 94,40%

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.krasnopol.pl: 2015 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 25. 03.2021. r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Wójt Gminy – Karol Szrajbert,
 4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminy w Krasnopolu: Wójt Gminy – Karol Szrajbert,
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 87 5164022
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: karol.szrajbert@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl,
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gmina zapewnia dostępność i użyteczność stron internetowych na poziomie WCAG 2.0. w sposób dostateczny
 9. W menu "URZĄD GMINY/Dane adresowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Gminy w Krasnopolu nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego 4 i drugie od ul. Adama Mickiewicza.
 • sekretariat mieści się na parterze,
 • wejścia do budynku znajdują się na poziomie gruntu, jednak nie umożliwiają wjazdu do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, ze względu na progi,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dołożymy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.