Logo Gmina Krasnopol

Ochrona danych osobowych

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Tożsamość administratora:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Krasnopol  reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w  Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

W Urzędzie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym  możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: telefoniczny: 87 516 16 08, listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" bądź e-mailowy: ewelina.palanis@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

3.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5.Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

6.Prawa podmiotów, których dotyczą dane osobowe:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) – dalej k.p.a. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

8.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.