Logo Gmina Krasnopol

Interreg Lietuva-Polska

       Gmina Krasnopol wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego rozpoczęła realizację projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” realizowanego w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym Projektu jest Gmina Krasnopol. Rozpoczęcie projektu to luty 2017 natomiast zakończenie projektu przewiduje się w styczniu 2019 r. Okres trwania projektu 24 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi 973.543,20 EURO.
Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę trans graniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym, zakup sprzętu)n, niezbędnej do trans granicznego świadczenia usług. W ramach działania przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy,. Umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodatnią projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów Litwy i Polski na rzecz lepszej koordynacji zarządzania wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.
 
W ramach projektu przewidziano między innymi następujące działania:

1. Pięc szkoleń łącznie dla 132 uczestników. W skzoleniach wezmą udział osoby zarówno z Polski jak i Litwy.
  a)    Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy w Krasnopolu – czerwiec 2018
  b)    Szkolenie pilarza w Puńsku – październik 2017
  c)    Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
  d)    Szkolenie dla strażaków ochotników biorących udział w akcji gaśniczej na Litwie  – maj 2017 i marzec 2018.
  e)    Szkolenie dla strażaków ochotników w zapobiegania pożarom na Litwie – marzec 2018
2.    Dwie symulacja "klęski żywiołowej"  lub „katastrofy technicznej” 1 po stronie polskiej w Puńsku (maj 2018 r.) i jedna po stronie litewskiej  (maj 2017 r.)
3.    Trzy pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018), Puńsku (sierpień 2017) r. oraz na Litwie wraz z  podsumowaniem projektu (wrzesień 2018)
4.    Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem jeden przez Gminę Krasnopol i jeden przez Puńsk w 2017 r.
5.    Remont 4 remiz – 3 po stronie Litewskiej  w Vandžiogala, Poderiškiai, Piliuona i 1 po stronie Polskiej w Maćkowej Rudzie w 2017 r.

 


 

Gmina Krasnopol jako Partner wiodący wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego,  realizują projekt pn „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” nr LT-PL-1R-017.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Wartość projektu w Gminie Krasnopol:
279531,98 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 237602,18 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Krasnopol – 41929,80 EUR. (15%)
 

Okres realizacji projektu:


01/02/2017 – 31/01/2019

W ramach projektu w Gminie Krasnopol zostaną podjęte następujące działania:

 1. Konferencja otwierająca projekt – luty 2017
 2. Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy– czerwiec 2018
 3. Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
 4. Pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018),
 5. Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem,
 6. Remont remizy w Maćkowej Rudzie.
 7. Promocja projektu.

  Projekt pn.: „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” nr LT-PL-1R-017 realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, trwa od 01 lutego 2017 r. W tym czasie dynamicznie doskonalono umiejętności strażaków biorących bezpośredni udział w aukcjach ratowniczo- gaśniczych z Gminy Krasnopol, Gminy Puńsk oraz z Rejonu Kowieńskiego.

  Pierwsze szkolenie pn. „Introductory trainings for volunteer firefighters participating in fire-fighting” (“Szkolenie wstępne dla strażaków wolontariuszy uczestniczących w akcji przeciwpożarowej”) dla ochotników zostało zorganizowane 24 marca 2017 r. w Rejonie Kowieńskim. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawową terminologią z zakresu pożarnictwa, sprzętem przeciwpożarowym oraz zasobami wodnymi stosowanymi przez straż pożarną. Ponadto przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z odpinanymi drabinami, gaśnicami typu B oraz odzieżą ochronną. Na koniec szkolenia odbyło się ćwiczenie na dachu z wykorzystaniem wcześniej poznanego sprzętu. Z Gminy Krasnopol na szkolenie wstępne zostało wydelegowanych trzech strażaków (w tym jedna kobieta) z OSP Krasnopol.

  https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/20048815_1580361562007072_70082774_o.jpg?oh=4ff3a2c07d2bb6570667be461cadb1e4&oe=5969FAD9

  https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19897769_1580361582007070_1332684451_o.jpg?oh=ef0ee53cfc0f041bc6aa09d12dbc246b&oe=5968D092

  5 maja 2017 r. także po stronie litewskiej został zorganizowany pokaz katastrofy naturalnej pn.: „Common simulations of „natural disaster” and/ or human-inducted catastrophe in Lithuania” (“Ogólna symulacja katastrofy naturalnej spowodowanej przez człowieka”). Pokaz miał na celu ukazanie procedur postępowania straży pożarnej w czasie wypadku samochodowego z osobami poszkodowanymi. Na zakończenie pokazu upamiętniono patrona strażaków – Św. Floriana. Z Gminy Krasnopol w pokazie uczestniczyło czterech strażaków z jednostki OSP Krasnopol, dwóch strażaków z OSP Żłobin, dwóch z OSP Maćkowa Ruda oraz dwóch z OSP Romanowce.  Ponadto w ramach projektu przewiduje się:

  - realizację kursu dla strażaków ochotników, dzięki któremu nabędą oni uprawnienia nurków, mogących samodzielnie nieść pomoc osobom poszkodowanym w akcjach ratowniczych na wodzie. Kurs zaplanowany jest w dniach 25 – 29 lipca 2017 r.;

  - zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP Krasnopol;

  - remont remizy strażackiej OSP Maćkowa Ruda.


  Projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego” rozwija się bardzo prężnie. Gmina Krasnopol wraz z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego realizują założenia projektu w ogromną dokładnością i wielkim zaangażowaniem zarówno osób odpowiedzialnych za projekt jak też samych strażaków - ochotników.

            Każde kolejne szkolenie, każda kolejna demonstracja integrują ze sobą ochotników z Polski i Litwy. Pozwalają one wymieniać się posiadanym doświadczeniem w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych oraz ukazują praktykę reagowania na zagrożenia naturalne lub te spowodowane przez człowieka.

            W dniach 25 – 29 lipca 2017 r. Gmina Krasnopol zorganizowała kurs podstawowy dla nurków dla 12 osób, upoważniający uczestników, którzy ukończyli kurs do samodzielnego nurkowania do 20 m oraz do nurkowania w nocy. Dzięki otrzymanym uprawnieniom międzynarodowym strażacy mogą nieść pomoc osobom poszkodowanym w ramach działań ratunkowych podejmowanych przez ochotnicze straże pożarne zarówno w Polsce jak i na Litwie. W kursie wzięło udział 5 strażaków z jednostek OSP Gminy Krasnopol, 5 strażaków z jednostek OSP Puńsk oraz 2 strażaków ze Straży Pożarnej Rejonu Kowieńskiego. Uczestnicy kursu są bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, które według nich było przeprowadzone profesjonalnie, instruktorzy poświęcali dużo uwagi każdemu uczestnikowi, przez co strażacy czują się „jak ryby w wodzie”.

           

   

            Ponadto w dniu 13 września 2017 r. została oddana do użytku strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie, która przeszła gruntowną termomodernizację. Prace wykonywane na budynku polegały głównie na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji odgromowej i kanalizacji deszczowej a także na zagospodarowaniu terenu przy strażnicy.

            Strażacy – ochotnicy z Gminy Krasnopol uczestniczyli również w demonstracji akcji ratowniczej przeprowadzonej w Gminie Puńsk, która odbyła się 18 sierpnia 2017 r. Istotą demonstracji była prezentacja działań wszystkich służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, policji, państwowej straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych) w niesieniu pomocy osobom biorącym udział w wypadku samochodowym. Strażacy pokazali, jak dzięki posiadanemu sprzętowi hydraulicznemu szybko i sprawnie potrafią uwolnić poszkodowanych ze zgniecionego pojazdu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W październiku 2017 r. strażacy przeszli kurs obsługi pilarek spalinowych zorganizowany przez Gminę Puńsk. Z Gminy Krasnopol wzięło w nim udział 18 strażaków – ochotników z poszczególnych jednostek (5 z OSP Krasnopol, 3 z OSP Maćkowa Ruda, 4 z OSP Żłobin, 1 z OSP Krasne oraz 5 z OSP Romanowce). Kurs ten miał na celu zdobycie przez uczestników umiejętności samodzielnej pracy pilarkami i ich obsługi.

            Gmina Krasnopol w tym roku planuje zakup samochodu strażackiego oraz przeprowadzenie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.      

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.