Logo Gmina Krasnopol

Interreg Lietuva-Polska


Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

      

Gmina Krasnopol wraz z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego podjęły się realizacji założeń projektu nr LT-PL-1R-017 pn.: „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” realizowanego w ramach Programu V-A Litwa-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projekt strażacy ochotnicy z poszczególnych jednostek z Gminy Krasnopol tj.: OSP Krasnopol, OSP Maćkowa Ruda, OSP Romanowce, OSP Żłobin i OSP Krasne, z Gminy Puńsk: OSP Puńsk i OSP Smolany oraz Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego przeszli szereg szkoleń specjalistycznych i uczestniczyli w demonstracjach akcji ratowniczych oraz zakupili wysokiej jakości, nowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych w tym samochody bojowe, których mogłaby pozazdrościć niejedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy, pomimo bariery językowej, potrafili się ze sobą zintegrować i czerpać wzajemnie doświadczenia co do niesiania pomocy poszkodowanym.

            Ostatni kwartał to czas, w którym partnerzy podjęli się realizacji ostatnich zadań zawartych w założeniach projektu. Dla Gminy Krasnopol był to okres, w którym w dużej mierze skupiono się na organizacji demonstracji akcji ratowniczej na wodzie we wsi Krasne. Przedsięwzięcie to miało na celu zaprezentowanie pozostałym partnerom metod i procedur ratownictwa wodnego podejmowanego przez służby ratownicze podczas wypadku na wodzie. W pokazie wzięli udział ochotnicy z OSP w Krasnopolu, OSP w Krasnem oraz OSP Puńsk, OSP Smolany i Straży Pożarnej Rejonu Kowieńskiego. Ponadto w demonstracji wzięło udział łącznie 120 strażaków – ochotników, w tym po 50 osób z Gminy Krasnopol i Gminy Puńsk oraz 20 ze Straży Pożarnej Rejonu Kowieńskiego. Dzięki temu przedsięwzięciu ochotnicy mogli wymienić się doświadczeniami, dzięki którym, miejmy nadzieję, zaowocuje to lepszą koordynacją działań ratowniczo – gaśniczych w przyszłości.

            Ponadto 20 strażaków z Gminy Krasnopol zostało zaproszonych na Konferencję zamykającą projekt do Kowna. W ramach tego wydarzenia Straż Pożarna Rejonu Kowieńskiego zorganizowała pokaz akcji ratowniczej. Następnie podczas uroczystego apelu złożono podziękowania i gratulacje wszystkim osobom, które włożyły swój wkład w realizację założeń projektu. Całość zakończyła salwa wystrzałów z armaty, co symbolizowało ogromy  sukces wszystkich partnerów.

            Sukces ten przejawia się w każdym zrealizowanym zadania, w każdej zdobytej kwalifikacji a przede wszystkim w możliwości poznania innych realiów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicy poświęcają własne zdrowie i życie aby nieść pomoc poszkodowanym w każdej możliwej dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, czy to na wodzie, czy na lądzie, czy w płomieniach czy podczas ekstremalnego mrozu, czy w dzień, czy w nocy. Ochotnicy są zawsze gotowi na to by ratować ludzkie życie. Dzięki projektowi pn.: „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” każdy z partnerów miał możliwość przeszkolenia strażaków dla podniesienia ich kwalifikacji. Te szkolenia to przede wszystkim kurs nurka, kurs obsługi pilarek spalinowych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursu obsługi podstawowego sprzętu ratowniczego.

             Co równie istotne strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie przeszła gruntowną termomodernizację. Prace wykonywane na budynku polegały głównie na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji odgromowej i kanalizacji deszczowej a także na zagospodarowaniu terenu przy strażnicy.

            Niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Krasnopol był zakup ciężkiego samochodu specjalnego do działań ratowniczo – gaśniczych marki KAMAZ. 20 grudnia 2017 r. samochód został dostarczony do jednostki OSP w Krasnopolu. Jest to, bowiem nowy samochód, spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Ponadto jest to jeden z pierwszych pojazdów z silnikiem napędowym spełniającym normy toksyczności spalin EURO 6. Dodatkowo samochód został wyposażony w sprzęt specjalistyczny tj. ubrania specjalne, rozpieracz kolumnowy, rozdzielacze, węże tłoczne, węże ssawne, zasłony wodne, prądownice, itp. Dzięki terenowemu ogumieniu i napędowi 6x6 jest specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu ochotnicy OSP Krasnopol mogą nieść pomoc w jeszcze większym zakresie i zdołają dojechać do akcji w najcięższych warunkach terenowych.

            Gmina Krasnopol zakupiła także sztandar dla jednostki OSP w Krasnem. Sztandar czyli chorągiew, która charakteryzująca godność jednoczącą ludzi dla wspólnego dobra. Standar został wykonany zgodnie z Regulaminem sztandarów z okazji 60-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem. Stanowi on wdzięczność społeczeństwa lokalnego całej Gminy za trud włożony w podejmowanie niebezpiecznych działań ratowniczo – gaśniczych. Jest to podziękowanie za odwagę i gotowość niesienia bezinteresownej pomocy.

            Cały projekt i wszystkie podejmowane w jego ramach zadania miały na celu integrację, wymianę doświadczeń miedzy jednostkami oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Litwą w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzięki temu, że partnerzy mieli możliwość skorzystania z Unijnego dofinansowania, przyczynili się w dużej mierze do rozwoju ochotniczych straży pożarnych zarówno pod względem wyposażenia jak również przeszkolenia ochotników. Należy podkreślić, że dzięki takim przedsięwzięciom mamy „nie zawodowych”, ale w pełni oddanych, świetnie przeszkolonych strażaków, którzy gotowi są ratować życie innych w imię najwyższych wartości. Dziękujemy za taka możliwość. Życzymy także naszym strażakom aby dzięki pozyskanemu doświadczeniu, wyszkoleniu i zakupionemu sprzętowi mieli tyle samo powrotów, co wyjazdów.

           


  Mijają kolejne miesiące, w których Gmina Krasnopol wraz z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego realizuje kolejne działania przewidziane w projekcie nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Ostatni kwartał był dla Gminy Krasnopol okresem intensywnej pracy i przygotowań do wykonania kolejnych zadań, jak również był okresem niezwykle interesującym dla strażaków ochotników, którzy mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach zorganizowanych przez partnerów z Rejonu Kowieńskiego i Gminy Puńsk.

             W marcu 2018 roku Strażacy Ochotnicy z Gminy Krasnopol wzięli udział w dwóch szkoleniach realizowanych przez Straż Pożarną Rejonu Kowieńskiego w Kownie. Pierwsze z nich dotyczyło procedur zapobiegania i reagowania na zagrożenia pożarowe. Przedstawiono na nim historię straży pożarnych Rejonu Kowieńskiego, regulacje prawne, organizację bezpieczeństwa, zaprezentowano posiadany sprzęt pożarniczy oraz przeprowadzono część praktyczną polegającą na pokazaniu metod gaśniczych przy pomocy różnego rodzaju gaśnic. Podczas drugiego szkolenia Strażacy Ochotnicy zapoznali się m. in.: z podstawową terminologią dotyczącą pożarów, metodami działania przy zagrożeniach związanych z wysokim napięciem elektrycznym oraz z posiadanymi i wykorzystywanymi przez strażaków zasobami wodnymi. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne.

            25 maja 2018 roku Gmina Puńsk przeprowadziła symulację naturalnej i/lub technicznej katastrofy. Symulacja prezentowała następującą sytuację: W wyniku gwałtownej nawałnicy została uszkodzona linia elektryczna doprowadzająca energię elektryczną do budynku szkoły w Puńsku, zerwane przewody z powodu zwarcia spowodowały pożar budynku i niezbędne jest przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej ludzi z budynku. W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy ochotniczej straży pożarnej w tym jeden z Gminy Krasnopol. Było to 6 strażaków, którzy do akcji przyjechali nowym samochodem marki KAMAZ, zakupionym z programu INTEREG. Ponadto w symulacji brało udział 50 strażaków ochotników z Gminy Krasnopol. Symulacja była wydarzeniem zorganizowanym bardzo profesjonalnie i realistycznie, przez co wymiana doświadczeń między jednostkami z pewnością była owocna. Ponadto poprzez zaangażowanie w wydarzenie dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Puńsku przyczyniło się to do wzrostu zdolności społeczności do reagowania na występujące zagrożenia.

            Gmina Krasnopol w ramach realizacji własnych zadań zakupiła symbol Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i produkcji owego symbolu, którym w przypadku ochotniczych straży pożarnych jest sztandar. Na sztandarze został wyhaftowany św. Florian, herb Gminy Krasnopol oraz symbol Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na drzewcu została umieszczona tabliczka z logiem INTERREG. Symbol zostanie uroczyście wręczony OSP w Krasnem w sierpniu 2018 r. podczas obchodów 60 - lecia istnienia tej jednostki.

            Na sierpień 2018 roku planowana jest także demonstracja akcji ratowniczej w Krasnem. Obecnie Gmina Krasnopol prowadzi prace organizacyjne w tym zakresie oraz przygotowuje się do zapytania ofertowego mającego wyłonić wykonawcę owego wydarzenia. Demonstracja przedstawiać będzie akcję ratunkową na wodzie, w której udział wezmą zastępy ochotniczych straży pożarnych, policja, pogotowie ratunkowe oraz 120 strażaków ochotników z Gminy Krasnopol, Gminy Puńsk i Straży Pożarnych Rejonu Kowieńskiego.

            Gmina Krasnopol powoli szykuje się do zakończenia projektu. Są to bowiem już ostatnie zadania wymienione w projekcie, a które zostały postawione przed ochotniczymi strażami pożarnymi. Gmina Krasnopol już w tym momencie w bardzo dużym stopniu skorzystała z dobrodziejstw Programu INTERREG oraz nabyła wiele nowych doświadczeń dzięki współpracy ze strażakami ochotnikami z Gminy Puńsk i Straży Pożarnych Rejonu Kowieńskiego.

 


       Gmina Krasnopol wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego rozpoczęła realizację projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” realizowanego w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym Projektu jest Gmina Krasnopol. Rozpoczęcie projektu to luty 2017 natomiast zakończenie projektu przewiduje się w styczniu 2019 r. Okres trwania projektu 24 miesiące. Całkowity budżet projektu wynosi 973.543,20 EURO.
Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez intensywniejszą współpracę trans graniczną w zakresie zwalczania wspólnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych na obszarze Programu PL i LT poprzez rozwinięcie infrastruktury (w tym, zakup sprzętu)n, niezbędnej do trans granicznego świadczenia usług. W ramach działania przewidziano szereg pokazów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służb ratowniczych w Polsce i na Litwie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę jakości infrastruktury i doposażenie w niezbędny sprzęt, tj. zakup wozów strażackich z wyposażeniem. Projekt pozwoli na korzystanie z wiedzy,. Umiejętności i wieloletniego doświadczenia polskich partnerów co przyczyni się do rozwoju powstającego systemu ratownictwa skupiającego strażaków wolontariuszy na Litwie. Wartością dodatnią projektu będzie nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa z obu krajów Litwy i Polski na rzecz lepszej koordynacji zarządzania wspólnymi zasobami, infrastrukturą i sprzętem.
 
W ramach projektu przewidziano między innymi następujące działania:

1. Pięc szkoleń łącznie dla 132 uczestników. W skzoleniach wezmą udział osoby zarówno z Polski jak i Litwy.
  a)    Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy w Krasnopolu – czerwiec 2018
  b)    Szkolenie pilarza w Puńsku – październik 2017
  c)    Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
  d)    Szkolenie dla strażaków ochotników biorących udział w akcji gaśniczej na Litwie  – maj 2017 i marzec 2018.
  e)    Szkolenie dla strażaków ochotników w zapobiegania pożarom na Litwie – marzec 2018
2.    Dwie symulacja "klęski żywiołowej"  lub „katastrofy technicznej” 1 po stronie polskiej w Puńsku (maj 2018 r.) i jedna po stronie litewskiej  (maj 2017 r.)
3.    Trzy pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018), Puńsku (sierpień 2017) r. oraz na Litwie wraz z  podsumowaniem projektu (wrzesień 2018)
4.    Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem jeden przez Gminę Krasnopol i jeden przez Puńsk w 2017 r.
5.    Remont 4 remiz – 3 po stronie Litewskiej  w Vandžiogala, Poderiškiai, Piliuona i 1 po stronie Polskiej w Maćkowej Rudzie w 2017 r.

 


 

Gmina Krasnopol jako Partner wiodący wspólnie z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego,  realizują projekt pn „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” nr LT-PL-1R-017.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Wartość projektu w Gminie Krasnopol:
279531,98 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 237602,18 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Krasnopol – 41929,80 EUR. (15%)
 

Okres realizacji projektu:


01/02/2017 – 31/01/2019

W ramach projektu w Gminie Krasnopol zostaną podjęte następujące działania:

 1. Konferencja otwierająca projekt – luty 2017
 2. Szkolenie z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy– czerwiec 2018
 3. Szkolenie płetwonurka w Krasnopolu – lipiec 2017
 4. Pokazy ratownictwa w Krasnopolu (sierpień 2018),
 5. Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem,
 6. Remont remizy w Maćkowej Rudzie.
 7. Promocja projektu.

  Projekt pn.: „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” nr LT-PL-1R-017 realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, trwa od 01 lutego 2017 r. W tym czasie dynamicznie doskonalono umiejętności strażaków biorących bezpośredni udział w aukcjach ratowniczo- gaśniczych z Gminy Krasnopol, Gminy Puńsk oraz z Rejonu Kowieńskiego.

  Pierwsze szkolenie pn. „Introductory trainings for volunteer firefighters participating in fire-fighting” (“Szkolenie wstępne dla strażaków wolontariuszy uczestniczących w akcji przeciwpożarowej”) dla ochotników zostało zorganizowane 24 marca 2017 r. w Rejonie Kowieńskim. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawową terminologią z zakresu pożarnictwa, sprzętem przeciwpożarowym oraz zasobami wodnymi stosowanymi przez straż pożarną. Ponadto przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z odpinanymi drabinami, gaśnicami typu B oraz odzieżą ochronną. Na koniec szkolenia odbyło się ćwiczenie na dachu z wykorzystaniem wcześniej poznanego sprzętu. Z Gminy Krasnopol na szkolenie wstępne zostało wydelegowanych trzech strażaków (w tym jedna kobieta) z OSP Krasnopol.

  https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/20048815_1580361562007072_70082774_o.jpg?oh=4ff3a2c07d2bb6570667be461cadb1e4&oe=5969FAD9

  https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19897769_1580361582007070_1332684451_o.jpg?oh=ef0ee53cfc0f041bc6aa09d12dbc246b&oe=5968D092

  5 maja 2017 r. także po stronie litewskiej został zorganizowany pokaz katastrofy naturalnej pn.: „Common simulations of „natural disaster” and/ or human-inducted catastrophe in Lithuania” (“Ogólna symulacja katastrofy naturalnej spowodowanej przez człowieka”). Pokaz miał na celu ukazanie procedur postępowania straży pożarnej w czasie wypadku samochodowego z osobami poszkodowanymi. Na zakończenie pokazu upamiętniono patrona strażaków – Św. Floriana. Z Gminy Krasnopol w pokazie uczestniczyło czterech strażaków z jednostki OSP Krasnopol, dwóch strażaków z OSP Żłobin, dwóch z OSP Maćkowa Ruda oraz dwóch z OSP Romanowce.  Ponadto w ramach projektu przewiduje się:

  - realizację kursu dla strażaków ochotników, dzięki któremu nabędą oni uprawnienia nurków, mogących samodzielnie nieść pomoc osobom poszkodowanym w akcjach ratowniczych na wodzie. Kurs zaplanowany jest w dniach 25 – 29 lipca 2017 r.;

  - zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP Krasnopol;

  - remont remizy strażackiej OSP Maćkowa Ruda.


  Projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego” rozwija się bardzo prężnie. Gmina Krasnopol wraz z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego realizują założenia projektu w ogromną dokładnością i wielkim zaangażowaniem zarówno osób odpowiedzialnych za projekt jak też samych strażaków - ochotników.

            Każde kolejne szkolenie, każda kolejna demonstracja integrują ze sobą ochotników z Polski i Litwy. Pozwalają one wymieniać się posiadanym doświadczeniem w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych oraz ukazują praktykę reagowania na zagrożenia naturalne lub te spowodowane przez człowieka.

            W dniach 25 – 29 lipca 2017 r. Gmina Krasnopol zorganizowała kurs podstawowy dla nurków dla 12 osób, upoważniający uczestników, którzy ukończyli kurs do samodzielnego nurkowania do 20 m oraz do nurkowania w nocy. Dzięki otrzymanym uprawnieniom międzynarodowym strażacy mogą nieść pomoc osobom poszkodowanym w ramach działań ratunkowych podejmowanych przez ochotnicze straże pożarne zarówno w Polsce jak i na Litwie. W kursie wzięło udział 5 strażaków z jednostek OSP Gminy Krasnopol, 5 strażaków z jednostek OSP Puńsk oraz 2 strażaków ze Straży Pożarnej Rejonu Kowieńskiego. Uczestnicy kursu są bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, które według nich było przeprowadzone profesjonalnie, instruktorzy poświęcali dużo uwagi każdemu uczestnikowi, przez co strażacy czują się „jak ryby w wodzie”.

           

   

            Ponadto w dniu 13 września 2017 r. została oddana do użytku strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie, która przeszła gruntowną termomodernizację. Prace wykonywane na budynku polegały głównie na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji odgromowej i kanalizacji deszczowej a także na zagospodarowaniu terenu przy strażnicy.

            Strażacy – ochotnicy z Gminy Krasnopol uczestniczyli również w demonstracji akcji ratowniczej przeprowadzonej w Gminie Puńsk, która odbyła się 18 sierpnia 2017 r. Istotą demonstracji była prezentacja działań wszystkich służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, policji, państwowej straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych) w niesieniu pomocy osobom biorącym udział w wypadku samochodowym. Strażacy pokazali, jak dzięki posiadanemu sprzętowi hydraulicznemu szybko i sprawnie potrafią uwolnić poszkodowanych ze zgniecionego pojazdu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W październiku 2017 r. strażacy przeszli kurs obsługi pilarek spalinowych zorganizowany przez Gminę Puńsk. Z Gminy Krasnopol wzięło w nim udział 18 strażaków – ochotników z poszczególnych jednostek (5 z OSP Krasnopol, 3 z OSP Maćkowa Ruda, 4 z OSP Żłobin, 1 z OSP Krasne oraz 5 z OSP Romanowce). Kurs ten miał na celu zdobycie przez uczestników umiejętności samodzielnej pracy pilarkami i ich obsługi.

            Gmina Krasnopol w tym roku planuje zakup samochodu strażackiego oraz przeprowadzenie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.    

   

  Rok 2017 dla projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego” realizowanego przez Gminę Krasnopol wraz z Gminą Puńsk i Strażą Pożarną Rejonu Kowieńskiego, był rokiem owocnym w sukcesy i zrealizowane zamierzenia.

  Przede wszystkim Gminie Krasnopol udało się zorganizować konferencje otwierającą projekt, przeprowadzić kurs nurka dla 12 osób oraz wyremontować strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie.

  Ogromnym osiągnięciem był zakup ciężkiego samochodu specjalnego do działań ratowniczo – gaśniczych marki KAMAZ. 20 grudnia 2017 r. samochód został dostarczony do jednostki OSP w Krasnopolu, co wywołało ogromną euforię wśród strażaków ochotników z tej jednostki, jak również ze strony sąsiednich straży pożarnych. Jest to, bowiem nowy samochód, spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Ponadto jest to jeden z pierwszych pojazdów z silnikiem napędowym spełniającym normy toksyczności spalin EURO 6. Dodatkowo samochód został wyposażony w sprzęt specjalistyczny tj. ubrania specjalne, rozpieracz kolumnowy, rozdzielacze, węże tłoczne, węże ssawne, zasłony wodne, prądownice, itp. Dzięki terenowemu ogumieniu i napędowi 6x6 jest specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu ochotnicy OSP Krasnopol będą mogli nieść pomoc w jeszcze większym zakresie i zdołają dojechać do akcji w najcięższych warunkach terenowych.

  Gmina Krasnopol w ostatnim kwartale 2017 skupiła się dużej mierze na sprawach organizacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych.  Działania te związane były z realizacją kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 25 strażaków ochotników. Przede wszystkim zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy kompleksowej usługi, jaką był Kurs KPP. Dzięki takiemu szkoleniu uczestnicy, po zdaniu egzaminu, otrzymają tytuł ratownika i będą mogli nieść pomoc poszkodowanym w sposób profesjonalny. Rozpoczęcie kursu zostało zaplanowane na 13.01.2018 roku i będzie się odbywać przez 4 następujące po sobie weekendy do 04.02.2018 roku. Poniżej została załączona fotorelacja z otwarcia szkolenia.

  Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że rok 2017 dla projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego” przyniósł wiele sukcesów, a zwłaszcza osiągnięć w zakresie doskonalenia ochrony przeciwpożarowej. Oby kolejny rok 2018 był równie dobry jak ten poprzedni czego życzymy sobie oraz partnerom projektu.

Mijają kolejne miesiące realizacji projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Gmina Krasnopol starała się, aby wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w tym zakresie wykonane były z należytą starannością i dokładnością.

Przede wszystkim udało nam się zorganizować i przeprowadzić kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krasnopol, Gminy Puńsk oraz rejonu Kowieńskiego. Kurs trwał 4 następujące po sobie weekendy od 13 stycznia 2018 r. do 04 lutego 2018 r. Wzięło w nim udział 25 strażaków ochotników: 10 osób z Gminy Krasnopol, 10 osób z Gminy Puńsk oraz 5 osób ze Straży Pożarnych Rejonu Kowieńskiego. Dzięki zdobytym kwalifikacjom strażacy mogą skutecznie nieść pomoc osobom poszkodowanym w pożarach, wypadkach komunikacyjnych, awariach technicznych i klęskach żywiołowych oraz w każdej innej sytuacji, w której zagrożone jest życie ludzkie.

W dniach 2 marca oraz 17 marca 2018 roku strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanowcach wzięli udział w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez partnera  litewskiego – Straż Pożarna Rejonu Kowieńskiego. Tematyka poruszana na szkoleniach dotyczyła szeroko pojętej ochronie przeciwpożarowej, przeprowadzonej w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Ponadto Gmina Krasnopol przygotowuje się do zorganizowania demonstracji akcji ratowniczej przedstawiającej działania OSP w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej, która planowana jest na sierpień br. oraz podejmuje starania organizacyjne i projektowe w celu zakupu Sztandaru OSP w Krasnem.


 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.