Logo Gmina Krasnopol

News

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

29.04.2016

Ogłaszający konkurs:

Wójt Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4

16-503 Krasnopol

Strona WWW: www.krasnopol.pl

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Wójt Gminy Krasnopol ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie.

 

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

 

W ramach projektu przewidziane są działania na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Efekty planowanego projektu, skierowanego do osób objętych wsparciem (należących do grupy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), będą ukierunkowane przede wszystkim na:

- przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

- pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

- wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy;

- wyeliminowanie lub złagodzenie barier zawodowych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

 

IV.  KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. należą do grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z pkt 4.1.1. Regulaminu konkursu nr RRPD.07.01.00-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417).
 3. nie zalegają z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 4. nie zalegają z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego

 

  Przy czym zastrzega się, że:

 1. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów.

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia jako certyfikowanej agencji zatrudnienia powyżej 1 roku (weryfikowane na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia).
 1. Udokumentowane doświadczenie organizacji lub członka zespołu organizacji (co najmniej 500 godzin dydaktycznych) przeprowadzonych zajęć z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, poradnictwa zawodowego, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu). Weryfikowane na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia.
 1. Wykazanie zasobu organizacji w postaci co najmniej jednej osoby posiadającej certyfikatem coacha, trenera lub posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia szkoleń lub coachingu. Weryfikowane na zasadzie spełnienia/ nie spełnienia.
 1. Przygotowanie wstępnej koncepcji merytorycznej projektu, ze wskazaniem działań oraz narzędzi, które zapewnią osiągniecie rezultatów zgodnych z założeniami konkursu ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  (0-20 pkt)

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
 2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
 5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 7. Dokumenty poświadczające spełnienie wymogów naboru.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu 
z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje sformalizowanie warunków współpracy np. poprzez zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Gminę Krasnopol środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

 

VI.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie niezbędne załączniki składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami ( w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Nie otwierać przed godz. 09.00 w dniu 20.05.2016 r.”
 5. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 09.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Karol Szrajbert – Tel. (087) 516-40-10

VII DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach osi priorytetowej Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Do pobrania:
Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru na partnera (DOC)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.