Logo Gmina Krasnopol

News

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020

09.09.2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.

 

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4., 16-503 Krasnopol,

NIP: 844-22-44-789, REGON: 790671107

e-mail: ugkras@op.pl. , http://www.krasnopol.pl

 

 1. INFORMACJE O KONKURSIE

Gmina Krasnopol (dalej także „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217).

 

 1. CEL PARTNERSTWA:

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, mającego umożliwić wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w ramach którego przewiduje się realizację zadań z następującego zakresu:

 • wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych matematycznych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia. (typ 1 projektu);
 • doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (typ 2 projektu);
 • kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
 1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 2. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. (typ 3 projektu);
 • wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
 1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 4. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania. (typ 4 projektu);
 • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego obejmujące w szczególności:
 1. doposażenie specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 2. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
 3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. (typ 5 projektu).

 

Gmina Krasnopol będzie pełnił(a) rolę Lidera partnerstwa.

 

Szczegółowe informacje o Działaniu 3.1.2 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/.

 

 1. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych i/lub finansowych, którymi dysponuje
w celu realizacji zadań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu;

Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu realizacji podobnych projektów, w tym w szczególności: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów i działań o przedmiotowym zakresie.

 

 1. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Prowadzona działalności podmiotu (potencjalnego partnera) jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 4. Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
  i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa i projektu, w szczególności:

- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kompetencji kluczowych na rynku pracy (np.: języków obcych, matematyczno-przyrodniczych, IT/ICT, umiejętność uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości), a budżet projektu był nie mniejszy niż 0.7 mln zł;

 1. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Okres prowadzenia działalności - w zakresie zgodnym z celami partnerstwa i projektu - w okresie przed terminem składania ofert:
  1. do 3 lat – 0 pkt
  2. od 3 do 5 lat – 5 pkt
  3. od 5 do 8 lat – 10 pkt
  4. powyżej 8 lat – 15 pkt
 2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu:
  1. do 2 projektów – 0 pkt
  2. od 3 do 5 projektów – 5 pkt
  3. od 6 do 10 projektów – 10 pkt
  4. 11 i więcej projektów – 15 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:
  1. do 2 projektów – 0 pkt
  2. od 3 do 5 projektów – 5 pkt
  3. od 6 do 10 projektów – 10 pkt
  4. 11 i więcej projektów – 15 pkt
 4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know–how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
 5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym przede wszystkim działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.
 6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):
  1. ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
  2. akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
  3. certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG) lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 4. Oświadczenie, że Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia i/lub partycypacji we wniesieniu wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 9. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w sprawie.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, wg. wzoru „FORMULARZA OFERTY” załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3, Poddziałanie 3.1.2 - Konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16.”, na adres Ogłaszającego konkurs: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol pok. nr 1 .
 6. Termin na składanie ofert - wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2016 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy w Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503Krasnopol tj. pon.-pt w godz. 7.00 - 15.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 8. Spośród ocenionych ofert jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
 10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego konkurs w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.
 12.  W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem (Beneficjentem) a IOK/IP zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem (Ogłaszającym konkurs) a Partnerem/Partnerami, o której mowa powyżej w pkt. 10 i 11.
 13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Dane osób do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu:

Jan Bagan tel. 875164010, ugkras@op.pl.

 

 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
 1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
 2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
 3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, tj. w Urzędu Gminy w Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4,
  16-503Krasnopol.
 4. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Krasnopol, dnia 09 września 2016 r.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOCX)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.