Logo Gmina Krasnopol

News

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNOPOL W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

10.11.2016

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KRASNOPOL
W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

Wójt Gminy Krasnopol informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r., poz.1276), z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe uregulowania w tym zakresie, które dają nowe możliwości zagospodarowania i korzystania z gruntów wspólnoty.

Podstawą do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań, jest zaktualizowanie listy  udziałowców, którą stanowi wykaz uprawnionych do udziału we wspólnotach.
W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Sejneńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych
do udziału we wspólnocie oraz wfkazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) - wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśnie oraz obszary wodne:

1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan rolników na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi;

2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności , wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności;

3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów,
które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;

4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;

5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;

6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości;

7) stanowiące dobro gromadzkie (gminne), będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016 r.

Wniosek musi zawierać: numery działek, które stanowią wspólnotę, imię i nazwisko albo nazwę fumy podmiotu uprawnionego do udziału we wspólnocie, nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo uprawnionego do udziału we wspólnocie oraz adres doręczeń pism.

Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej , starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionychdo udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

W terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia powyższej decyzji, starosta poda do publicznej wiadomości informację o kolejnym terminie składania wniosków, nie krótszym niż 12  miesięcy.

Tym razem przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie, przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.

Wnioski mogą złożyć również osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnoty będące lasami, gruntami leśnymi lub nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia pod warunkiem, że z tej wspólnoty korzystały ww. terminie.

Wniosek zawierać musi elementy wymienione wcześniej.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, starosta wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawionych do udziału we wspólnocie.

Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej (w okresie 2006 r. - 2015 r.) gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa.
W sprawie tej orzeka wojewoda. Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości , własność wspólnoty gruntowej przechodzi na Skarb Państwa.

Decyzja o ustaleniu wspólnoty i wykazu uprawnionych jest podstawą do jej zagospodarowania i utworzenia spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą, która ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu.

Apeluję o zainteresowanie się uprawnieniami do udziałów we wspólnocie gruntowej, zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku o wpisanie uprawnień na swoją rzecz. Umożliwi to korzystanie na dotychczasowych zasadach ze wspólnoty gruntowej, ale też służyć może do uzyskania na własność części gruntów wspólnoty.

 

Z up. Wójta
Ryszard Wodecki
Sekretarz Gminy

Do pobrania: informacja Wójta Gminy Krasnopol (PDF)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.