Logo Gmina Krasnopol

News

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

14.11.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRROW/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP
ze środków PROW

 

na operacje z zakresu: rozpoczęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski – 15.11.2016

- Termin, do którego można składać wnioski – 05.12.2016

II. Miejsce składania wniosków 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych*, do siedziby Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGD. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie wsparcia, wniosku o płatność, dokument Lokalnej Strategii Rozwoju oraz inne niezbędne dokumenty dostępne jest na stronie internetowej www.su-se.pl oraz w biurze LGD.

* wersja elektroniczna tj. płyta CD lub DVD winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan i być tożsama z wersją papierową

IV. Formy wsparcia

 Premia

V. Warunki udzielenia wsparcia

- Kto może składać wnioski?

O środki ubiegać mogą się jedynie pełnoletni obywatele Unii Europejskiej, osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren objęty LSR .

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

- Pomoc może być udzielona jedynie w przypadku gdy wnioskodawca:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

- Operacja będąca przedmiotem wniosku zakłada:

podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy

jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone

to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;,

3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

4) biznesplan stanowiący załącznik do wniosku jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc przyznawana jest na operacje określone w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) tj. podejmowanie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie otrzymać można na wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej, szczególnie w obszarach ważnych dla rozwoju regionu określonych w LSR.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A. Wstępna ocena wniosków

B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (PROW)

C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).  

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniem oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji zgodności operacji z programem PROW 2014-2020

Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu procentowego wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia 9.

Operacja musi być zgodna z LSR czyli:

- celem ogólnym: „Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023”

- celem szczegółowym: „Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023
- musi realizować wskaźniki produktu określone w LSR.

 

VI. Finanse

- Maksymalna kwota premii 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

- Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

- Kryteria wyboru operacji
- Wzór wniosku o dofinansowanie
- Instrukcja wypełniania wniosku
- Wzór biznesplanu
- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu bizneplanu
- Wzór umowy o przyznaniu pomocy
- Wzór wniosku o płatność
- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- Lokalna Strategia Rozwoju
- Regulamin Rady

Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy podpisany przez osobę/y upoważnioną/e,
 • biznesplan,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku)
 • dokumenty niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy
 • dokumenty niezbędne do ustalenia spełniania kryteriów przyznania pomocy


W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGD: su-se.pl oraz w biurze LGD.

 

Inne ważne informacje

- Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

- Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

- Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Pliki do pobrania

Lista plików, które możesz pobrać na swój dysk
Informacje o piku (nazwa, opis)
Podejmowanie działalności gospodarczej (pdf, rozmiar: 228.55 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Kryteria wyboru operacji (pdf, rozmiar: 556.47 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx, rozmiar: 163.43 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Instrukcja - wniosek o przyznanie pomocy (pdf, rozmiar: 723.28 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Formularz - pomoc de minimis (xlsx, rozmiar: 180.43 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Informacje pomocnicze biznesplan (pdf, rozmiar: 612.45 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Biznesplan (docx, rozmiar: 85.10 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Wniosek o płatność (xlsx, rozmiar: 114.04 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów P (xlsx, rozmiar: 39.76 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Instrukcja wniosek o płatność (pdf, rozmiar: 1.09 MB) Link otwiera się w nowym oknie
umowa (pdf, rozmiar: 729.32 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 2 P (pdf, rozmiar: 179.99 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Regulamin Rady (pdf, rozmiar: 1.99 MB)

 


Rozwój działalności gospodarczej

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRROW/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 2 - Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP
ze środków PROW

 

na operacje z zakresu: rozwój działalności gospodarczej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

I. Termin składania wniosków:

 - Termin, od którego można składać wnioski – 15.11.2016

- Termin, do którego można składać wnioski – 05.12.2016

II. Miejsce składania wniosków 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych*, do siedziby Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGD.. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie wsparcia, wniosku o płatność, dokument Lokalnej Strategii Rozwoju oraz inne niezbędne dokumenty dostępne jest na stronie internetowej www.su-se.pl oraz w biurze LGD.

* wersja elektroniczna tj. płyta CD lub DVD winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan i być tożsama z wersją papierową

IV. Formy wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % i  kwota wsparcia do 300000,00 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

 • O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2.Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3.Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

 • Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

8) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

9) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

 • Wsparcie na realizację operacji przysługuje jedynie gdy:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2) operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;;

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie premii na podjęcie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi takiej pomocy

4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc przyznawana jest na operacje określone w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) tj. rozwijanie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie otrzymać można na wydatki związane z rozwojem działalności gospodarczej, szczególnie w obszarach ważnych dla rozwoju regionu określonych w LSR, których efektem będzie utworzenie minimum jednego miejsca pracy.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A. Wstępna ocena wniosków

B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (PROW) 

C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).  

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji zgodności operacji z programem PROW 2014-2020

Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu procentowego wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia 9.

Operacja musi być zgodna z LSR czyli:

- celem ogólnym: „Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023”.

- celem szczegółowym: „Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

- musi realizować wskaźniki produktu określone w LSR.

VI. Finanse

- Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 70%. Maksymalna kwota pomocy 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

- Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

- Kryteria wyboru operacji

- Wzór wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku

- Wzór umowy o przyznaniu pomocy

- Wzór wniosku o płatność

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- Lokalna Strategia Rozwoju

- Regulamin Rady 

Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy podpisany przez osobę/y upoważnioną/e,
 • biznesplan,
 • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku)

VIII. Inne ważne informacje

- Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
  Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 • Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w Suwałkach - Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
e-mail: s-s.lgd@o2.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Pliki do pobrania

Lista plików, które możesz pobrać na swój dysk
Informacje o piku (nazwa, opis)
Rozwój dzialalności - ogłoszenie (pdf, rozmiar: 314.63 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Kryteria wyboru operacji (pdf, rozmiar: 556.48 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx, rozmiar: 277.72 KB) Link otwiera się w nowym oknie
instrukcja - wniosek o przyznanie pomocy.pdf (pdf, rozmiar: 1.28 MB) Link otwiera się w nowym oknie
Biznesplan (docx, rozmiar: 85.14 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Informacje pomocnicze - biznesplan.pdf (pdf, rozmiar: 612.45 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Formularz - pomoc de minimis (xlsx, rozmiar: 180.43 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Oświadczenie o wielkości przedsiebiorstwa (xlsx, rozmiar: 173.93 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf (pdf, rozmiar: 884.58 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Wniosek o płatność (xlsx, rozmiar: 158.18 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Instrukcja - wniosek o płatność (pdf, rozmiar: 1.35 MB) Link otwiera się w nowym oknie
umowa IW (pdf, rozmiar: 842.18 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 1 IW (pdf, rozmiar: 120.77 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 2 IW (pdf, rozmiar: 179.65 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 3 IW (pdf, rozmiar: 380.24 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 4 IW (pdf, rozmiar: 376.08 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 5 IW (pdf, rozmiar: 542.31 KB) Link otwiera się w nowym oknie
załącznik 5a IW (pdf, rozmiar: 589.55 KB) Link otwiera się w nowym oknie
Regulamin Rady (pdf, rozmiar: 1.99 MB)

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.