Logo Gmina Krasnopol

News

OGŁOSZENIE „ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH”

16.04.2018

OGŁOSZENIE

 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania

„ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH”

 

            Wójt Gminy Krasnopol ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonych na terenie gminy Krasnopol działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania:

W zakresie sportu - „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.

Przedmiotem zadania jest „Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym” dla mieszkańców gminy Krasnopol w terminie 4 sierpnia 2018 r.

II.  Wysokość środków publicznych na realizację zadania – 3.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

c) uchwały nr XXVII/255/2018 Rady Gminy Krasnopol z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

2. Złożenie ofert o dotację z budżetu gminy Krasnopol nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferentów.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krasnopol.

IV. Termin i warunki realizacji zadania –

    Termin realizacji zadania: - 4 sierpnia 2018 r.

Miejsce realizacji:  plaża gminna w Krasnopolu

Beneficjentami zadania pn. „Organizacja imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Krasnopol są przybyli goście. Celem imprezy jest popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Krasnopol.

Oferent zapewni bezpieczne warunki realizacji zadania oraz wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania.

Z dotacji mogą być opłacone wyłącznie wydatki spełniające łącznie następującego warunki:

- ich poniesienie jest niezbędne dla realizacji zadania

- są wykazane w kosztorysie ofertowym zadania,

- są udokumentowane dowodami księgowymi (np. rachunki, faktury, listy płac) wystawionymi
i zapłaconymi w okresie ich realizacji 

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 

 1. Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1
  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
 2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania udostępnione są w Urzędzie Gminy Krasnopol,
  16-503 Krasnopol ul Wojska Polskiego 4, pokój Nr 1.
 3. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasnopol, pokój Nr 1, lub za pośrednictwem poczty na adres jw. (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją:   Zadanie z zakresu sportu - „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia -7 maja 2018 r. do godz. 1000.
 4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie,
  nie będzie objęta  procedurą konkursową.

 

VI. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania.

b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

2. Kryteria merytoryczne:

a) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

c) przedstawienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

d) przedstawienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

W 2017 r. nie realizowano zadań w rodzaju objętym niniejszym konkursem, nie wpłynęły żadne wnioski o wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 6 uchwały nr XVII/186/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Zaplanowane w budżecie gminy środki na w/w dotację celową nie zostały wykorzystane.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl

Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.