Logo Gmina Krasnopol

News

Ogłoszenie - nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

04.06.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

ul. Wojska Polskiego 22

16-503 Krasnopol

Tel. 87 5655816

 

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenia na czas określony od 17.06.2019r. do 31.12.2019r. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

 

Miejsce pracy:

Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinami,
 • prawo jazdy kat.B i posiadania własnego środka transportu,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • obsługa komputera (Word, Excel),

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • Współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Gminy,  itp., Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem / planem ustalonym wspólnie z pracownikami GOPS w Krasnopolu w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

Informacja dodatkowe:

 • Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 • Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona (zał. Nr 1 do ogłoszenia o naborze),
 • oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (zał. Nr 2 do ogłoszenia o naborze),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zał. Nr 3 do ogłoszenia o naborze)
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zał. Nr 4 do ogłoszenia o naborze)
 • podpisaną klauzulę informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  przepływu takich danych (zał. Nr 5 do ogłoszenia o naborze)
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Kserokopie składnych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Asystent rodziny" do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 22, w terminie do 12 czerwca 2019 r. do godz. 13.00 (osobiście lub pocztą). Aplikacje, które wpłyną do GOPS po w/w terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP UG Krasnopol oraz na tablicy ogłoszeń GOPS w Krasnopolu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Krasnopolu i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu
Żaneta Izabela Pietrewicz

 

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 [PDF]
2. Załącznik nr 2 [PDF]
3. Załącznik nr 3 [PDF]
4. Załącznik nr 4 [PDF]
5. Załącznik nr 5 [PDF]

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.