Logo Gmina Krasnopol

News

Ogłoszenie - PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ URZĘDU GMINY KRASNOPOL

25.05.2020

OŚ.2632.1.2020

Krasnopol, dn. 25.05.2020

 

 

WÓJT GMINY KRASNOPOL

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ URZĘDU GMINY KRASNOPOL I POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4

16-503 Krasnopol

bip.krasnopol.pl

tel. 87 516 40-10

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, w dniu 10.06.2020 r. o godz. 1015  przez komisję przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Autobus marki Mercedes – Benz 814D, który jest przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy siedzibie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63 w Krasnopolu od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08.06.2020 r. w godzinach od 800 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osobami do kontaktu ze strony Sprzedającego są:

Agnieszka Lisiewicz; tel. 87 516 16 08, e-mail: agnieszka.lisiewicz@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Grzegorz Pawłowski, tel. 87 516 40 10

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:

Mercedes – Benz 814D

Rok produkcji: 2004

Nr rejestracyjny: BSE 35FV

Rodzaj/pojemność/moc silnika: z zapłonem samoczynnym / 4249 cm3 / 100 kW, 136 KM

Nr VIN: WDB6703531N113834

Kolor nadwozia: srebrzysty metaliczny

Data I rejestracji: 14.05.2004 r.

Przebieg w km: 380433 km

Liczba miejsc: 31 siedzących, 9 stojących

Wyposażenie dodatkowe: fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, hamulec silnikowy, immobilizer, podgrzewacz paliwa, tempomat.

Cena wywoławcza: 18 500,00 zł (netto)

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • Imię, nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę i adres siedziby oferenta, numer REGON, numer PESEL, numer NIP
 • Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
 • Parafowany wzór umowy

Wzór formularza ofertowego umowy w załączeniu.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg wzoru:

Urząd Gminy Krasnopol

Ul. Wojska Polskiego 4

16-503 Krasnopol

Z dopiskiem: ”Oferta przetargowa na zakup autobusu marki Mercedes-Benz 814D, będącego własnością Urzędu Gminy Krasnopol”.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 r.  do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, - decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.06.2020 r. na konto Urzędu Gminy Krasnopol nr:         24 9359 0002 0003 1440 2011 0003
 2. W tytule przelewu proszę wpisać „Wadium dot. przetargu OŚ.2632.1.2020”
 3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyl się od zawarcia umowy sprzedaży.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Informacje dodatkowe:

 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu.
 • W przypadku zaproponowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż w dniu zapłaty ceny nabycia.
 • Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
 • Koszty odbioru sprzedanego samochodu oraz wszelkie koszty związane z zakupem samochodu pokrywa Kupujący.

 

Wójt Gminy Krasnopol

Karol Szrajbert

 

Do pobrania: Załącznik nr 1 do ogłoszenia znak OŚ.2632.1.2020 z dnia 25 maja 2020 r.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.