Logo Gmina Krasnopol

News

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury pn. „Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol”

23.07.2020

OGŁOSZENIE

 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania

„Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol”

Wójt Gminy Krasnopol ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania „Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonych na terenie gminy Krasnopol działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania:

W zakresie kultury - „wspieranie inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez organizowanie przeglądów, festiwali, spektakli, konkursów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji”.

Przedmiotem zadania jest organizacja „Warsztatów dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol” w dniach od 28 sierpnia 2020 r. do 5 września 2020 r. wraz z prezentacją oraz degustacją przygotowanych potraw.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania – 5.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175),

c) uchwały nr VII/79/2019 Rady Gminy Krasnopol z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

2. Złożenie ofert o dotację z budżetu gminy Krasnopol nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferentów.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krasnopol.

IV. Termin i warunki realizacji zadania –

Termin realizacji zadania: od 28 sierpnia do 5 września 2020 r.

W ofertach składanych w ramach konkursu należy m.in.:

a) przedstawić kompleksowo, w jaki sposób dane zadanie będzie realizowane - harmonogram warsztatów.

b) wykazać dokumentację merytoryczną niezbędną do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentację potwierdzającą uczestnictwo w warsztatach (m.in. listy obecności).

Miejsce realizacji: Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, stadion lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Krasnopolu.

Beneficjentami zadania pn. „Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol” są mieszkańcy gminy Krasnopol. Celem imprezy jest integracja lokalnej społeczności oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych naszego regionu.

Oferent zapewni bezpieczne warunki realizacji zadania.

Z dotacji mogą być opłacone wyłącznie wydatki spełniające łącznie następującego warunki:

- ich poniesienie jest niezbędne dla realizacji zadania

- są wykazane w kosztorysie ofertowym zadania,

- są udokumentowane dowodami księgowymi (np. rachunki, faktury, listy płac) wystawionymi i zapłaconymi w okresie ich realizacji

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 

1. Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1
do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) kopię statutu podmiotu,

b) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

c) kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania udostępnione są w Urzędzie Gminy Krasnopol,
16-503 Krasnopol ul Wojska Polskiego 4, pokój Nr 1.

3. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasnopol, pokój Nr 1, lub za pośrednictwem poczty na adres jw. (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Zadanie z zakresu kultury-„Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol” w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 sierpnia 2020 r. do godz. 1000.

4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie,
nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

3. Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania.

b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

2. Kryteria merytoryczne:

a) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

c) przedstawienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

d) przedstawienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

 

W 2019 r. w zakresie kultury - wspieranie inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez organizowanie przeglądów, festiwali, spektakli, konkursów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji:

- Realizacja zadania „Warsztaty Ceramiczne” - kwota udzielonej dotacji wyniosła 1 000,00 zł.

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.