Logo Gmina Krasnopol

News

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania z zakresu organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

11.10.2021

ZARZĄDZENIE Nr 219/2021

WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 11 października 2021 r.

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu organizacji imprez,

zawodów i rozgrywek sportowych

         Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie sportu
pn.  „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.

2. Ogłoszenie w sprawie konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

3. Ogłoszenie zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnopol - www.krasnopol.pl.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Karol Szrajbert

Załącznik do Zarządzenia Nr 219/2021

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 11 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania

„ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH”

 

            Wójt Gminy Krasnopol ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzonych na terenie gminy Krasnopol działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania:

W zakresie sportu wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym.

Przedmiotem zadania jest „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych” dla mieszkańców gminy Krasnopol w terminie 6 grudnia  2021 r.

II.  Wysokość środków publicznych na realizację zadania – 5.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535),

c) uchwały nr XII/137/2020 Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

2. Złożenie ofert o dotację z budżetu gminy Krasnopol nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferentów.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krasnopol.

IV. Termin i warunki realizacji zadania –

    Termin realizacji zadania: - 6 grudzień 2021 r.

W ofertach składanych w ramach konkursu należy m.in.:

a) przedstawić kompleksowo, w jaki sposób dane zadanie będzie realizowane - harmonogram  imprezy sportowej. 

b) wykazać dokumentację merytoryczną niezbędną do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentację potwierdzającą uczestnictwo w imprezie sportowej (m.in. listy obecności).

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Krasnopolu.

Beneficjentami zadania pn. „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych” są przybyli uczestnicy. Celem imprezy jest popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Krasnopol.

Oferent zapewni bezpieczne warunki realizacji zadania oraz wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania.

Z dotacji mogą być opłacone wyłącznie wydatki spełniające łącznie następującego warunki:

- ich poniesienie jest niezbędne dla realizacji zadania

- są wykazane w kosztorysie ofertowym zadania,

- są udokumentowane dowodami księgowymi (np. rachunki, faktury, listy płac) wystawionymi
i zapłaconymi w okresie ich realizacji 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

 1. Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1
  do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)

     Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) kopię statutu podmiotu,

b) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

c) kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię  dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz  z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

 1. Wzory oferty, umowy i sprawozdania udostępnione są w Urzędzie Gminy Krasnopol,
  16-503 Krasnopol ul Wojska Polskiego 4, pokój Nr 1.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Krasnopol, pokój Nr 1, lub za pośrednictwem poczty na adres jw. (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Zadanie z zakresu sportu „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  3 listopada 2021 r. do godz. 1000.
 3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie oraz która wpłynie pocztą po tym terminie,
  nie będzie objęta  procedurą konkursową.

VI. Termin, tryb  i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Dokonanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Kryteria wyboru ofert:

1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową lub osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania.

b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie w/w kryteria formalne.

2. Kryteria merytoryczne:

a) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne;

c) przedstawienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

d) przedstawienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych:

W 2020 r. kwota przeznaczona na realizację działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została w całości wykorzystana w zakresie kultury - wspieranie inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez organizowanie przeglądów, festiwali, spektakli, konkursów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji:

     - Realizacja zadania pn. „Warsztaty dziedzictwa kulinarnego gminy Krasnopol” - kwota udzielonej dotacji wyniosła 5 000,00 zł.

W 2020 i 2021 r. nie zostały przydzielone środki na realizację programu w zakresie sportu - wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, udział we współzawodnictwie sportowym.

 

Do pobrania z bip.krasnopol.pl

 

 

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.