Logo Gmina Krasnopol

News

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Krasnopol ogłasza nabór   na wolne stanowisko urzędnicze 

Młodszego Referenta ds. Obsługi Organów Gminy w Urzędzie Gminy Krasnopol

 

 

 I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

ul. Wojska Polskiego 4

16-503 Krasnopol

 

 II. Określenie stanowiska urzędniczego:

 Stanowisko- Młodszy Referent ds. Obsługi Organów Gminy

 1. etat – pełny wymiar czasu pracy

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie
  z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,
  a które są dodatkowe.

 

1. Wymagania niezbędne

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia:

1) Wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r, poz. 1202) 

2) Posiada wykształcenie wyższe o dowolnym kierunku (preferowane jest wykształcenie w zakresie administracji lub prawa)

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu konkursowym.

2.Wymagania dodatkowe 

1) Znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej i samorządowej. (ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej)

2) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytora aktów prawnych Legislatora Premium 2015 RTM oraz pakietu Ms Office

3) Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność.

4) Odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego oraz staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.  

a. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

 1. Przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji.
 2. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji.
 3. Protokołowanie sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji.
 4. Przedkładanie uchwały budżetowej, oraz uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 5. Prowadzenie Rejestru Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
 6. Przechowywanie aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy.
 7. Prowadzenie rejestru wniosków interpelacji składanych przez radnych.
 8. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. Prowadzenie zbioru aktów prawnych organów gminy.
 10. Organizowanie szkoleń radnych.
 11. Przygotowywanie projektów spotkań radnych z wyborcami.
 12. Podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej Komisji z samorządami mieszkańców wsi.
 13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów lub konsultacji społecznej oraz podawanie ich wyników do publicznej wiadomości.
 14. Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady – prowadzenie rejestru spraw zgłoszonych, oraz podejmowanie działań zmierzających do ich załatwienia.
 15. Organizowania i obsługa narad i spotkań zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wyborem sołtysów.
 17. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy, oraz obsługa techniczna zebrań i narad z sołtysami.
 18. Przygotowywanie wyborów ławników sądów powszechnych.
 19. Przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynacja w zakresie ich załatwiania i udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne, oraz prowadzenie rejestru tych wniosków.
 20. Koordynacja działań prowadzonych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tworzenie rocznych programów współpracy i realizacja tych programów.

 V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne: 

1) kwestionariusz osobowy, 

2) list motywacyjny,

3 kserokopia dowodu osobistego,

4) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) uwiarygodniona kserokopia świadectw pracy, 

6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Młodszego Referenta  ds. Obsługi Organów Gminy,

7) oświadczenie, że kandydat że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,

9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 

1.Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: Młodszego Referenta ds. Obsługi Organów Gminy w Urzędzie Gminy Krasnopol  ” w terminie do dnia 22 maja 2015 roku do godz. 15.00 do Urzędu Gminy Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4, 

( Sekretariat )

2.Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres :

Urząd Gminy

16-503 Krasnopol

ul: Wojska Polskiego 4

3.W przypadku wysłania droga pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

4.Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

5.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 

6.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona do dnia 27 maja 2015 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnopol.

7.Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów, z którymi w dniu 03 czerwca 2015 r. przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny

8.  Lista nie więcej niż 5 kandydatów , którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu kwalifikacyjnego, tym samym zostali dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona do dnia 09 czerwca 2015r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnopol.

9. W dniu 12 czerwca 2015 r. – przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, o których mowa w ust. 8. 

10.Kandydaci zakwalifikowani zarówno do testu kwalifikacyjnego jak i na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją nie będą indywidualnie powiadamiani.

11. Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krasnopol nastąpi do dnia 18 czerwca 2015 r.

12.Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol ( oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnopol)

13.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Krasnopol na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych.

14. Po zakończonym naborze osoby, które złożyły oferty na konkurs mogą je odebrać za pokwitowaniem w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Krasnopol.

 

Dodatkowe informacje:

1. Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Strona producenta, z której można pobrać wersję testową programu Legislator

Wójt gminy zaprasza

Karol Szrajbert

Przyjęcia interesantów:
Wójt Gminy Krasnopol przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Urząd Gminy Krasnopol

ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
tel./fax: 87 516-40-10
e-mail: ugkras@op.pl


WAŻNE: Od 2020 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można uzyskać w urzędzie.


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne inne niż za odpady komunalne, opłatę skarbową :

Bank Spółdzielczy Suwałki  24 9359 0002 0003 1440 2011 0003

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.